УПРАВЛІННЯ
Склад органів управління кредитної спілки "СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ" з 14 квітня 2017 року.
   Загальні збори кредитної спілки "СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ". Вищім органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори як вищий орган управління кредитної спілки мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції спостережної ради або правління.
   Спостережна рада кредитної спілки "СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ". Спостережна рада є органом управління кредитної спілки, який здійснює нагляд за діяльністю правління, захист прав членів, а також представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про кредитні спілки" регулює діяльність правління та кредитного комітету.
Голова - Будьонний Михайло Михайлович, заступник голови, секретар - Ількун Євгенія Петрівна, Кравець Дмитро Вікторович, Шаповал Василь Петрович, Швець Олександр Борисович.
  Ревізійна комісія кредитної спілки "СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ". Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює ревізійна комісія. Ревізійна комісія підзвітна й відповідальна перед загальними зборами членів кредитної спілки. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кредитної спілки у кількісному складі, що визначається рішенням загальних зборів, але не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах. Строк повноважень членів ревізійної комісії визначається загальними зборами членів кредитної спілки, на три роки.
Голова - Ковалевська Вікторія Володимирівна, Великий Юрій Анатолійович, секретар - Сирова Тетяна Анатоліївна.
   Правління кредитної спілки "СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ". Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету.
Голова - Корецький Петро Анатолійович, Сирова Тетяна Анатоліївна, секретар - Закарян Тетяна Захарівна.
   Кредитний комітет кредитної спілки "СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ". Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності. Кредитний комітет призначається спостережною радою та підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності.
Голова - Корецький Петро Анатолійович, Шаповал  Василь Петрович, Кравець Дмитро Вікторович, секретар  - Закарян Тетяна Захарівна.
    Служба внутрішнього аудиту
Фахівець служби внутрішнього аудиту - Ількун Вікторія Миколаївна.

Склад органів управління кредитної спілки у 2016 році
Склад органів управління кредитної спілки у 2015 році
Склад органів управління кредитної спілки у 2014 році

Харьков Онлайн
Web Page Maker, create your own web pages.